Συνθήκες μαθησιακής κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη - Université Toulouse - Jean Jaurès Access content directly
Reports (Research Report) Year : 2013

Συνθήκες μαθησιακής κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη

Les conditions de la mobilité des étudiants dans l’enseignement supérieur en Europe

Abstract

Εισαγωγή
1. Παρουσίαση της μελέτης
2. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
2.1. Ενημέρωση και καθοδήγηση
2.2. Προετοιμασία στην ξένη γλώσσα
2.3. Δυνατότητα μεταφοράς της υποτροφίας και του δανείου - Οικονομική ενίσχυση προς τους φοιτητές σε κινητικότητα
2.4. Η ποιότητα της μαθησιακής κινητικότητας
2.5. Αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της κινητικότητας
2.6. Μειονεκτούσες ομάδες φοιτητών
3. Η περίπτωση της Ελλάδας
4. Συμπεράσματα και προτάσεις
Επίλογος: Κινητικότητα και ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη
Introduction
1. Présentation de l'étude
2. Présentation des résultats de l'enquête
2.1. information et orientation
2.2. préparation en langue étrangère
2.3 Possibilité de transfert de la bourse et du prêt - soutien financier pour les étudiants en mobilité
2.4. la qualité de la mobilité d'apprentissage
2.5. reconnaissance des acquis de l'apprentissage de la mobilité
2.6. groupes d'étudiants défavorisés
3. Le cas de la Grèce
4. Conclusions et suggestions
Epilogue : Mobilité et citoyenneté européenne.

Domains

Education
Fichier principal
Vignette du fichier
Μελέτη 12.pdf (716.86 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)

Dates and versions

hal-01830924 , version 1 (05-07-2018)

Identifiers

  • HAL Id : hal-01830924 , version 1

Cite

Christiana Charalampopoulou. Συνθήκες μαθησιακής κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη. [Research Report] Σειρά τεχνικές εκθέσεις/μελέτες, αρ.12 [Série de techniques rapports/études, n°.12], ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΕ) [Réseau interuniversitaire - Université de Patras]. 2013, 19 p. ⟨hal-01830924⟩
79 View
83 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More