O smyslu a významu v sémantice jazyka mysli příspěvek k analýze pojmu obsah mentální reprezentace [Sense and meaning in semantics of language of mind] - Université Toulouse - Jean Jaurès Access content directly
Journal Articles Československá Psychologie [Czechoslovak Psychology] Year : 2010

O smyslu a významu v sémantice jazyka mysli příspěvek k analýze pojmu obsah mentální reprezentace [Sense and meaning in semantics of language of mind]

Abstract

Tento text, tematicky pokrývající pomezí kognitivní psychologie a analytické filozofie, se zaměřuje na psychologicko-filozofické aspekty možné aplikace základních jedno- a dvojdimenzionálních sémantických modelů na problematiku obsahu mentálních reprezentací. Přitom jsou sledovány zejména dvě hlavní línie. Jedním zájmem je nastínit debatu, kterou v této souvislosti vede extenzionalismus s externalismem na straně jedné a intenzionalismus s internalismem na straně druhé. Druhý zájem pak spočívá ve snaze o určité zhodnocení jednotlivých sémantických koncepcí z hlediska jejich přijatelnosti pro psychologii, s ohledem na její důraz na fenomenologickou povahu mysli.
This paper, thematically covering the border between cognitive psychology and analytic philosophy, focuses on the psychological and philosophical aspects of possible applications of basic one- and two-dimensional models on the issue of semantic content of mental representations. While being monitored in particular two main lines. One concern is to outline the debate between extensionalism and externalism on one hand and intensionalism and internalism on the other hand. The second interest lies in the effort to evaluate the semantic concepts in terms of their acceptability to psychology, given its emphasis on the phenomenological nature of the mind.
No file

Dates and versions

hal-00989729 , version 1 (12-05-2014)

Identifiers

  • HAL Id : hal-00989729 , version 1

Cite

Katerina Fibigerova. O smyslu a významu v sémantice jazyka mysli příspěvek k analýze pojmu obsah mentální reprezentace [Sense and meaning in semantics of language of mind]: Příspěvek k analýze pojmu obsah mentální reprezentace [A contribution to analysis of concept of content of mental representation]. Československá Psychologie [Czechoslovak Psychology], 2010, 54 (5), pp.429-443. ⟨hal-00989729⟩
188 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More