Psychologie historique et culturelle en Asie du Sud-Est : une rencontre interculturelle entre la voie bouddhiste et l'individuation dans la psychologie de Jung - Université Toulouse - Jean Jaurès Access content directly
Conference Papers Year :

Psychologie historique et culturelle en Asie du Sud-Est : une rencontre interculturelle entre la voie bouddhiste et l'individuation dans la psychologie de Jung

Abstract

The human "activity" is never neutral. As the human psyche, it is molded by a "religious" feeling in the sense of religio, which makes link and which is reading and interpretation of the world, because his motivations that they are scientific or gnostics are always of a sacred cause. To make a commitment in the action, it is necessary to believe in it! This faith determines a whole beam of models and frames for the daily practice. Also any organization bounds an organized space where confront stakes in power, in legitimacy, in interests (material or symbolic), of ideologies, affects. It is this symbolic direction, this strength of historic transformation of the "construction of the sense" that is summoned here by an attempt to approach enter historic and cultural psychology (Bruner, Malrieu, Meyerson, Vygotsky) and analytical psychology (Jung). The authors, Cambodian and French, propose an intercultural meeting between C-G Jung psychology and Buddhist philosophy. They are committed in a French-speaking and khmer university cooperation for the development of a humanist and intercultural psychology in South-East Asia
L' "activité" humaine n'est jamais neutre et désintéressée. Comme la psyché humaine, elle est pétrie d'un sentiment "religieux" au sens de religio, qui fait lien et qui est lecture et interprétation du monde, parce que ses motivations qu'elles soient scientifiques ou gnostiques relèvent toujours d'une cause sacrée. Pour s'engager dans l'action, il faut y croire ! Cette croyance détermine tout un faisceau de modèles et de cadres pour la pratique quotidienne. De même toute organisation délimite un espace organisé et normé où se confrontent des enjeux de pouvoir, de légitimité, d'intérêts (matériels ou symboliques), d'idéologies, d'affects. C'est cette mise en scène symbolique, cette force de transformation historique de la " construction du sens " qui est convoquée ici par une tentative de rapprochement entre psychologie historique et culturelle (Bruner, Malrieu, Meyerson, Vygotsky) et psychologie analytique (Jung). Les auteurs, cambodgien et français, proposent une rencontre interculturelle entre la psychologie de C-G Jung et la philosophie bouddhiste. Ils sont engagés dans une coopération universitaire francophone et khmer pour le développement d'une psychologie humaniste et interculturelle en Asie du Sud-Est
សកម្មភាពរបស់មនុស្សមិនដែលអព្យាក្រឹតនិងមិនចាប់អារម្មណ៍។ ដូចជាចិត្តមនុស្សវាត្រូវបានផ្តោតអារម្មណ៍នៅក្នុងអារម្មណ៍ "សាសនា" នៅក្នុងន័យនៃ religio ដែលជាតំណភ្ជាប់និងដែលជាការបកស្រាយនៃពិភពលោកពីព្រោះការលើកទឹកចិត្តរបស់វាមិនថាវិទ្យាសាស្ត្រឬជីណូទិចតែងតែជាបុព្វហេតុដ៏ពិសិដ្ឋ។ ដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអ្នកត្រូវតែជឿវា! ជំនឿនេះកំណត់គំរូនិងក្របខ័ណ្ឌទាំងមូលសម្រាប់ការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃ។ ដូចគ្នានេះដែរអង្គការនីមួយៗកំណត់ចន្លោះដែលត្រូវបានរៀបចំនិងមានលក្ខណៈស្តង់ដារដែលបញ្ហាអំណាចភាពស្របច្បាប់ផលប្រយោជន៍ (សម្ភារៈឬនិមិត្តរូប) មនោគមវិជ្ជាជះឥទ្ធិពលត្រូវបានប្រឈមមុខ។ វាគឺជាដំណាក់កាលនិមិត្តរូបនេះជាកម្លាំងនៃការផ្លាស់ប្តូរជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃ "ការស្ថាបនាអត្ថន័យ" ដែលត្រូវបានកោះហៅនៅទីនេះដោយការប៉ុនប៉ងបង្កើតឡើងវិញរវាងចិត្តវិទ្យាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ (Bruner, Malrieu, Meyerson, Vygotsky) និងចិត្តវិទ្យាវិភាគ (ជុង) ។ ។ អ្នកនិពន្ធជនជាតិខ្មែរនិងបារាំងស្នើឱ្យមានការជួបគ្នារវាងវប្បធម៌រវាងចិត្តវិទ្យារបស់ស៊ី - ជុងនិងទស្សនវិជ្ជាព្រះពុទ្ធសាសនា។ ពួកគេត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសាកលវិទ្យាល័យបារាំងនិងខ្មែរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៃចិត្តវិទ្យាមនុស្សធម៌និងអន្តរវប្បធម៌នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍
Hoạt động của con người không bao giờ trung lập và không quan tâm. Giống như tâm lý của con người, nó chìm trong cảm giác "tôn giáo" theo nghĩa của tôn giáo, đó là một liên kết và là một sự giải thích của thế giới, bởi vì động lực của nó cho dù khoa học hay Ngộ đạo luôn là một nguyên nhân thiêng liêng. Để tham gia vào hành động, bạn phải tin điều đó! Niềm tin này quyết định một loạt các mô hình và khuôn khổ cho thực hành hàng ngày. Theo cùng một cách, mọi tổ chức xác định một không gian có tổ chức và tiêu chuẩn hóa, nơi các vấn đề về quyền lực, tính hợp pháp, lợi ích (vật chất hoặc biểu tượng), ý thức hệ, ảnh hưởng phải đối mặt. Chính sự dàn dựng mang tính biểu tượng này, lực lượng chuyển đổi lịch sử của "xây dựng ý nghĩa" được triệu tập ở đây bằng một nỗ lực tái cấu trúc giữa tâm lý học lịch sử và văn hóa (Bruner, Malrieu, Meyerson, Vygotsky) và tâm lý học phân tích (Jung) . Các tác giả, người Campuchia và người Pháp, đề xuất một cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa giữa tâm lý học của C-G Jung và triết học Phật giáo. Họ đang tham gia vào một hợp tác đại học của Pháp và Khmer để phát triển một tâm lý nhân văn và liên văn hóa ở Đông Nam Á
Fichier principal
Vignette du fichier
Larroze_HervA_et_OP_Vanna_RA_seau_Asie_2011.pdf (39.74 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

hal-00865097 , version 1 (24-09-2013)

Identifiers

  • HAL Id : hal-00865097 , version 1

Cite

Hervé Larroze-Marracq, Vanna Op. Psychologie historique et culturelle en Asie du Sud-Est : une rencontre interculturelle entre la voie bouddhiste et l'individuation dans la psychologie de Jung. Psychologie clinique, entre diversité culturelle et mondialisation de la vie virtuelle. 4e Congrès du réseau Asie, 14-16 septembre 2011, Sep 2011, Paris, France. ⟨hal-00865097⟩
1148 View
1154 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More