Pojmová kategorie " volní pohyb " ve slovech a gestech Čechů a Francouzů - Université Toulouse - Jean Jaurès Access content directly
Conference Papers Year : 2010

Pojmová kategorie " volní pohyb " ve slovech a gestech Čechů a Francouzů

Catégorie conceptuelle du " mouvement volontaire " dans les mots et les gestes des Tchèques et des Français

Abstract

Koncept volního pohybu sestává ze dvou základních komponent: směru (nahoru, dolů) a způsobu (běžet, letět) (Talmy 1985, 2000). Slovanské a románské jazyky se liší ve způsobu lexikalizace těchto komponent tím, že první je spíše seskupují do jednoho výrazu (slovesa či věty), kdežto druhé je spíše separují do dvou samostatných výrazů. Při popisu pohybu tak mluvčí slovanských jazyků často verbalizují jak směr tak i způsob pohybu, zatímco mluvčí jazyků románských mají tendenci vyjádřit buď směr nebo způsob pohybu, přičemž většinou volí možnost první (Slobin 2006). Otázka, nakolik je možné z rozdílů v povrchové struktuře jazykové výpovědi vyvozovat odlišnosti v samotné konceptualizaci volního pohybu u mluvčích těchto jazyků, je komplikována faktem, že jazyk obecně je silně konvencionalizovaný nástroj (McNeill, Duncan 2000). V tomto smyslu se ukazuje být přínosné vzít v potaz nejen řeč, ale i méně formalizovaný vyjadřovací prostředek: tzv. řeč doprovázející a ilustrující gestikulaci (McNeill 1992). Studie se účastnili čeští a francouzští monolingvní rodilí mluvčí ve věku 5, 10 a 25 let. Každému individuálně byla prezentována série krátkých videoklipů bohatě sycených volním pohybem (Hickmann 2006, Gullberg a kol. 2008, Özyürek a kol. 2008). Po každém videoklipu byl subjekt požádán, aby viděný příběh převyprávěl třetí osobě. Vyprávění bylo zaznámenáno na videokameru a poté nanalyzováno zapomoci lingvistického programu ELAN. Hlavní línie analýzy se týkaly určení, 1) zda slovní popisy volního pohybu vyjadřují směr, způsob či obojí, 2) zda gesta ilustrující volní pohyb znázorňují směr, způsob či obojí, 3) zda se gesto a popis téhož volního pohybu shodují v poskytnutých informacích. Co se týče první línie, dle předpokladu, Francouzi verbalizují častěji směr pohybu než způsob, zatímco Češi vyjadřují obojí stejně často. Sledování druhé línie ukázalo, že francouzská gesta rovněž převážně znázorňují pouze směr pohybu, avšak v české gestikulaci najdeme jak gesta ilustrující zároveň směr i pohyb, tak gesta indikující pouze směr pohybu. Třetí línie analýzy odhalila, že u Francouzů jsou gesta a popisy sémanticky koexpresivnější než u Čechů. Toto poslední zjištění následně inspirovalo další úvahy ohledně možné kompenzační či korekční úlohy gestikulace vůči lexikálně-syntaktickým omezením verbálního vyjádření.
No file

Dates and versions

hal-00989753 , version 1 (12-05-2014)

Identifiers

  • HAL Id : hal-00989753 , version 1

Cite

Katerina Fibigerova, Lenka Sulova, Michèle Guidetti. Pojmová kategorie " volní pohyb " ve slovech a gestech Čechů a Francouzů. Kognice [Cognition], Sep 2010, Prague, Czech Republic. ⟨hal-00989753⟩
157 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More